The Buddha's teachings are the same, the methods vary. You are going to be presented with a rarely known method of practice: Patriarch Ch'an.    

 

Phật Pháp là một, phương pháp có khác. Có nhiều pháp môn khác nhau giúp hành giả tu tập Phật Pháp. Xin giới thiệu cùng qúi vị một phương pháp tu tập ít được biết đến: Tổ Sư Thiền    

              祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪   祖 師 禪